величина слова:

             

Република Србија

Општина Рековац

Општинска управа

Одељење за привреду,

урбанизам, имовинско-правне

и инспекцијске послове

Рековац

ТАКСЕ

ЗА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

У складу са чланом 13. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС„ број 35/2015) у обавези смо да на интернет страници објавимо износе стварних трошкова за издавање локацијских услова, сходно томе, а на основу тарифе 8. Одлуке о општинским административним таксама („Службени лист општине Рековац“, број 51/2008)

Захтев се таксира са 100,00  динара;

Такса за издавање локацијских услова износи  500,00 динара.

Приходи општинских органа управе

Жиро рачун   840-742351843-94

позив на број 97 25-089