величина слова:

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'' бр. 36/2010 ) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа ( ''Службени гласник РС'' бр. 68/2010 ) Општинска управа Рековац је дана 05.02.2013. године објавила Информатор о раду.

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине.

Свако заинтересовано лице које затражи има право на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију у поседу власти, осим у случајевима у којима је Закон другачије прописао. Ако власт тражиоцу неосновано ускрати информацију, тражилац може да се обрати Поверенику за информације од значаја и да на други начин, предвиђен Законом, оствари своје право.

Овде можете преузети информатор у Word формату.

Овде можете преузети информатор у PDF формату.

Ажурирано 26.07.2022.године.

Такође информатор можете погледати и по поглављима


САДРЖАЈ

1.  Основни подаци о информатору и државном органу

2. Опис правила у вези са јавношћу рада и списак најчешће

   тражених информација од јавног значаја 

3. Организациона структура и опис функција старешина

3.1. Скупштина општине

3.1.1. Радна тела Скупштине општине

3.1.2. Штаб за ванредне ситуације

3.2. Извршни органи општине

3.2.1. Председник општине

3.2.2.Општинско веће

3.3.Општинска управа

3.3.1. Одељење за буџет, финансије и друштвене делатности

3.3.2. Одељење за привреду, урбанизам, имовинско правне и

          инспекцијске послове

3.3.3. Одељење за општу управу и заједничке послове

3.3.4. Одељење за пореске послове

3.3.5.  Стручна служба органа општине

4. Директни и индиректни корисници Буџета општине Рековац

5. Навођење прописа

6. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима

     и поступак ради пружања услуга

7. Преглед података о раду Општине Рековац

7.1. Скупштина општине Рековац

7.2.  Председник општине Рековац

7.3.  Општинско веће

8. Подаци о приходима и расходима

8.1. Опис извршења одлуке о Буџету општине Рековац

       у периоду од 01.01 – 31.12.2012. године

8.2. Преглед укупних обавеза Буџета општине Рековац

       на дан 31.12.2012. године

9. Подаци о јавним набавкама

10. Извештај о раду директних и индиректних корисника

     општине Рековац

10.1. Јавна предузећа општине Рековац

10.1.1. ЈП Друмски превоз путника

10.1.2. ЈКП „Мермер“

10.1.3. ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу

            општине Рековац

10.1.4. Д.О.О. Каменолом „Драча“

10.2. Установе просвете и образовања

10.2.1. Предшколска установа „Милоје Милојевић“

10.2.2. Основна школа „Светозар Марковић“

10.2.3. Основна школа „Душан Поповић“

10.2.4. Средња пољопривредно-ветеринарска школа

10.3. Установе културе, туризма и спорта

10.3.1. Културни центар општине Рековац

10.3.2. Јавна установа спрортска организација и

             канцеларија за младе општине Рековац

10.3.3. Туристичка организација општине Рековац

10.3.4. Народна библиотека „Др Милован Спасић“

10.3.5. Дом културе Рековац

10.4. Центар за социјални рад и Црвени крст општине Рековац

10.4.1. Центар за социјални рад Општине Рековац

10.4.2. Црвени крст општине Рековац

10.5. Канцеларија за локални економски развој

10.6. Фонд за развој пољопривреде општине Рековац

10.7. Дом здравља Рековац

10.8. Преглед преноса средстава са буџета Општине Рековац

11. Подаци о државној помоћи

12.  Подаци о исплаћеним платама,

      зарадама и другим примањима

13. Подаци о средствима рада

14. Чување носача информација

15. Врсте информација у поседу

16.Врсте информација којима државни орган

     омугућава приступ и информације о

     подношењу захтева за приступ информација

16.1. Информације о подношењу захтева за

         приступ информацијама