величина слова:

Одељење за привреду, урбанизам, имовинско – правне и инспекцијске послове

-Издавање грађевинских дозвола локацијских услова и свих осталих аката у складу са законом о планирању и изградњи

-Обједињена процедура

-Попис нелегално изграђених објеката

-Поступак озакоњења

Овлашћено лице:Ђорђе Јовановић

Служба за заштиту животне средине и комуналне делатности

-Документа за процену утицаја

-Дозвола за управљање неопасним отпадом

-Комуналне делатности

-Инспекцијски послови

Овлашћена лица:Ката Стојковић и Ивана Јовановић

Одељење за пореске послове

-Порески обавезници

-Пореске пријаве

-Пореске обавезе

Овлашћено лице:Милан Милојевић

Борачка и борачко-инвалидска заштита

-Права бораца

-Војни инвалиди

-Цивилни инвалиди рада

-Породице палих бораца

Овлашћено лице:Ивана Петровић

 Служба за дечију заштиту

-Лица на породиљском и одсуству за негу детета

-Лица на одсуству због посебне неге детета

-Лица која добијају дечији додатак

-Лица која добијају родитељски додатак

Овлашћено лице:Добрила Јаковљевић

Одељење за привреду

-Уверења о обављању делатности регистрованих радњи

Овлашћено лице:Снежана Милојевић

Служба за пољопривреду

-Водни услови

-Водне сагласности

-Водне дозволе

Овлашћено лице:Ђорђе Станојевић

Одсек за општу управу

Матична служба

-Матичар – администратор

Овлашћено лице:Горан Бркић

-Матичар за матично подручије Рековац (за Рековац, Ратковић, Цикот, Ломницу, Урсуле и Велику Крушевицу)

Овлашћено лице:Весна Деспотовић

-Матично подручије Белушић (за Белушић и Брајновац)

Овлашћено лице:Александар Милојевић

-Матично подручије Беочић и Матично подучије Секурич

Овлашћено лице:Радослав Ђорђевић

-Матично подручије Опарић (за Опарић и Лепојевић) и Матично подручије Превешт (за Превешт, Калудру, Каленићки Прњавор и Шљивицу)

Овлашћено лице:Бојанка Вукићевић

-Матично подручије Лоћика (за Лоћику)

Овлашћено лице:Радованка Томић

-Матично подручије Рабеновац (за Рабеновац, Кавадар, Течић и Вукмановац)

Овлашћено лице:Наташа Лазић

-Матично подручије Драгово (за Драгово, Малешево и Сибницу)

Овлашћено лице:Александар Милојевић

-Матично подручије Жупањевац (за Жупањевац, Надрље, Богалинац и Доброселицу) и Матично подручије Комаране (за Комаране, Мотрић, Баре и Сиљевицу)

Овлашћено лице:Јасминка Јевтић

Послови бирачког списка

Овлашћено лице:Слађана Глишић