величина слова:

Општинско веће чине председник општине, заменик председника, као и чланови Општинског већа, које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинсог већа предлаже кандидат за Председниак општине.

Општинско веће

Председник општине је председник Општиног већа.

Заменик председника је члан Општинског већа по функцији. Број чланова Општинског већа, које Скупштина општине бира на предлог председника општине, не може бити већи од 7. Чланови Општинског већа не могу бити истовремено и одборници у Скупштини општине.

Општинско веће има 7 чланова од којих Скупштина општине бира 5, док су председник општине и заменик председника чланови Општинског већа по положају.

Чланови Општинског већа:

 1. Драгиша Томић, председник Општинског већа
 2. Слађана Глишић, заменик председника Општинског већа
 3. Бобан Лукић из Бара
 4. Саша Милићевић из Урсула
 5. Милован Зарић из Рековца
 6. Зоран Ракић из Белушића
 7. Миомир Станојевић из Течуића

Општинско веће, према Статуту скупштине општине:

 1. Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. Непосредно извршава и стара се о извршењу одлука и других аката Скупштине општине;
 3. Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. Врши надзор над радом Општинксе управе, поништава или укида акте Општинксе управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актима или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 7. Поставља и разрешава начелника Општинске управе.

Председник Општинског већа:

 1. Представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
 2. Одговоран је за законитост рада Општинског већа;
 3. Дужан је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.