величина слова:

_______________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА-РАТКОВИЋ

_______________________________________________________________

-Образац компетенција

_______________________________________________________________

-Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској

управи,стручним службама и посебним организацијама

датум:24.04.2024.

____________________________________________________________

Одлука о одобравању средстава у области спорта за 2024.годину

____________________________________________________________

Решење о постављењу начелника општинске управе општине

Рековац на положај

____________________________________________________________

-Izveštaj o radu žalbene komisije za 2023. godinu

_____________________________________________________________

-Одлука о буџету за 2024.

_____________________________________________________________

-Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности

за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији

општине Рековац

____________________________________________________________

-Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца образац 1.

____________________________________________________________

-Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца образац 3.

____________________________________________________________

-Измењена верзија плана јавних набавки (20.10.2023.)

_____________________________________________________________

-НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2024

-ПОЗИВ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У КРЕИРАЊУ И ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

датум(18.10.2023.)

_____________________________________________________________

-Нацрт одлуке о плану јавних инвестиција за период 2024-2026.године

датум:(25.09.2023.)

___________________________________________________________

-Позив за активно учешће у јавној расправи о нацрту плана јавних

инвестиција за период 2024-2026.године

датум:(25.09.2023.)

___________________________________________________________

-Измењена верзија плана јавних набавки (01.09.2023.)

_____________________________________________________________-

-Јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи

општине Рековац

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
-Измењена верзија плана јавних набавки (18.08.2023.)
_________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

-Odluka o prosečnim cenama nepokretnosti za 2023. godinu za utvrđivanje

 poreza na imovinu

______________________________________________________________

-Решење о потреби спровођења Јавног конкурса

______________________________________________________________

.-Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности

за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији

општине Рековац

_____________________________________________________________


Измењен план јавних набавки за 2022.годину (28.09.2022.)

_____________________________________________________________

-Правилник о систематизацији у општинској Управи,стручним службама и

посебним организацијама општине Рековац за 2022.годину

_____________________________________________________________

-Преглед броја запослених и средстава за плате за 2023.годину

-Упутство за припрему буџета за 2023.годину

_____________________________________________________________

-Позив за активно учешће грађана у креирању и доношењу Одлуке о  о

-Izvestaj o procesu javne rasprave na N.годинуacrt budzeta za 2022.
-НАЦРТ ОДЛУКЕ

____________________________________________________________

План јавних набавки за 2022.годину

датум:03.02.2022.

___________________________________________________________

-Грађански водич кроз буџет за 2022.годину

___________________________________________________________

-Одлука о просечним ценама за утврђивање пореза за имовину за 2022.

___________________________________________________________

-Позив за активно учешће грађана у креирању и доношењу Одлуке о о

буџету  општине  Рековац за 2022.годину

___________________________________________________________

-ПОЗИВ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА

ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2022 -2024

-НАЦРТ ОДЛУКЕ
___________________________________________________________
датум:23.10.2021.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
_____________________________________________________________

-Интерни акт јавних набавки 09.10.2020.

____________________________________________________________

ПЛАН ПРИМЕНЕ  МЕРА ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РЕКОВАЦ

___________________________________________________________

Одлука и Оглас ѕа прикупљање писаних понуда за давање у закуп на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

__________________________________________________________

-Одлука о социјалној заштити

__________________________________________________________

Грађански водич кроз буџет Општине Рековац

__________________________________________________________

-Одлука о просечним ценама квадратног метара непокретности за

 утврђивање пореза на имовину за 2020.годину

__________________________________________________________

-Нацрт одлуке о буџету за 2020.

-Нацрт капиталних пројеката за период 2020-2022.

-Позив за активно учешће грађана у креирању и доношењу Одлуке

 буџету општине Рековац за 2020

-Позив за активно учешће грађана-нацрт плана инвестиција 2020-2022

___________________________________________________________

-Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

-Решење

____________________________________________________________

Локални антикорупцијски план  општине Рековац за 2019.

-Записник

-Ранг листа

__________________________________________________________

Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и

и систематизацији радних места у општинској управи,стручним службама

и осталим организацијама у општини Рековац

__________________________________________________________

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2019.годину,

други ребаланс.

__________________________________________________________

Нацрт одлуке  о изменама и допунама одлуке о буџету за 2019.годину,

други ребаланс.

__________________________________________________________

Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта

у државној својини без плаћања накнаде на територији општине

Рековац за 2020.годину

__________________________________________________________

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2019.годину

__________________________________________________________

Нацрт одлуке  о изменама и допунама одлуке о буџету за 2019.годину

_________________________________________________________

Позив за активно учешће у креирању и доношењу одлуке о изменама

и допунама одлуке о буџету за 2019.годину

_______________________________________________________

Модел статута месних заједница

_______________________________________________________

-Пословник

_______________________________________________________

Списак одобрених стипендија за 2018/2019.годину

-Категорија 5.000 динара

-Категорија 5.000 динара-успех

-Категорија 7.000 динара

_______________________________________________________

Одлуке на основу којих се утврђује порез на имовину за 2019.годину

-Амортизација

-Просечне цене

-Стопе пореза

-Зоне

______________________________________________________

-Грађански водич кроз буџет општине Рековац за 2019.

-Нацрт одлуке о буџету за 2019.годину

-Позив за активно учешће грађана о креирању и доношењу одлуке

о буџету за 2019.годину

_____________________________________________________

-Допуна упутства за припрему одлуке о буџету за 2019.

-Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019.

____________________________________________________

Захтев за остваривање права коришћења

пољопривредног земљишта у државној

својини без плаћања накнаде на територији

општине Рековац за 2019. годину

___________________________________________________

-Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине

Рковац за 2018.годину-други ребаланс

-Позив за активно учешће грађана у креирању и доношењу

Одлуке о изменама Одлуке о буџету Општине Рековац за 2018.

___________________________________________________

-Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

-Образци за програмски буџет

-Упутство за припрему одлуке о буџету Општине Рековац за 2019.

_________________________________________________

Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског

форума за праћење примене Локалног антикорупцијског

плана за општину Рековац

-Пријава на конкурс

________________________________________________

Списак уручених решења,имовина за 2018.годину

________________________________________________

-Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету

општине рековац за 2018.годину

-Преглед капиталних пројеката

-Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018.

-Позив за активно учешће грађана у креирању и доношењу

одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету

општине рековац за 2018.годину

_______________________________________________

Одлука о завршном рачуну буџета за 2017.годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету

Извештај о примљеним кредитима и донацијама

Извештај о коришћењу средстава

Извештај о датим гаранцијама

Извештај о капиталним пројектима

Извештај о одступањима у 2016.години

Извештај о учинку програма-Рековац

_______________________________________________

Сагласно члану 16. Правилника о садржини,

начину вођења образца водне књиге

("Службени Гласник РС" број 86/10), а у вези

поглавља В. Водна акта и водна документација

Закона о водама ("Службени Гласник РС" број

30/10), у предходном периоду, односно од ступања

на снагу новог закона о водама, није било захтева 

Општинској управи Рековац, а самим тим ни издатих

водних услова, водних сагласности, водних дозвола и

потврда и водних налога.

                 ВОДНА КЊИГА

________________________________________________

Одлука о буџету Општине Рековац за 2018. Преузми

________________________________________________

Локални антикорупцијски план Општине Рековац Преузми

________________________________________________

Одлука и извештај о усвајању антикорупцијског плана

Општине Рековац Преузми

________________________________________________

Општинске административне таксе за објекте и јавне

површине  Преузми

________________________________________________

Обавештење да је референтна каматна стопа народне

банке Србије 3,5% и примењује се од 09.10.2017.године

_______________________________________________

Одлуке за порез на имовину за 2018.годину

-Амортизација Преузми

-Просечне цене Преузми

-Стопе пореза Преузми

-Зоне Преузми

________________________________________________

-Програмска структура буџета Преузми

-Допуна упутства за припрему одлуке о буџету за 2018. Преузми

-Преглед капиталних пројеката Преузми

-Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. Преузми

-Униформни програми програмске активности ЈЛС Преузми

_______________________________________________

Списак пореских обвезника којима је достављање решења

уручено 15.дана од дана предаје пошти 03.10.2017. Преузми

_____________________________________________

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВ

НА РАЧУН ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

_____________________________________________

Обавештење да је референтна каматна стопа народне

банке Србије 4% и примењује се од 07.07.2016.године

_____________________________________________

Буџет за 2017.годину     Преузми

_____________________________________________

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА РЕКОВАЦ

ОДЛУКЕ ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

-Амортизација Преузми

-Просечне цене Преузми

-Стопе пореза Преузми

-Зоне Преузми

______________________________________________

Допуне и измене упутстава за израду буџета Општине

Рековац за 2017.годину

-Циљеви програма  Преузми

-Допуна упутство  Преузми

-Обрасци за програмски буџет(офис 2003) Преузми

-Обрасци за програмски буџет(офис 2007) Преузми

-Прилог 1 Преузми

-Прилог 2 Преузми

-Прилог 3 Преузми

-Униформни програми и програмске активности Преузми

___________________________________________

-Списак пореских обвезника којима је достављање решења

извршено 15.дана,од дана предаје пошти   Преузми

___________________________________________

-Контролне листе 2016 за просветног инспектора Преузми

___________________________________________

Обавештење о донетом решењу да није потребна

процена утицаја на животну средину за

Милосављевић Милицу из Драгова Преузми

___________________________________________

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о 

потреби процене утицаја пројекта на животну

средину,Милосављевић Милица Драгово   Преузми

___________________________________________

Обрасци за израду буџета за 2017.годину  Преузми

___________________________________________

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету

општине Рековац за 2016.годину Преузми

___________________________________________

Решење о образовању комисије из области

јавног информисања   Преузми

___________________________________________

-Одлука о буџету за 2016.годину Преузми

___________________________________________

Допуне упутства   Преузми

Упутство за израду програмског буџета за 2016.годину

                                                                                   Преузми

___________________________________________

-Одлука о завршном рачуну буџета Општине

Рековац за 2014.годину                     Преузми

-Одлука о изменама и допунама Одлуке о

буџету Општине Рековац за 2015.годину Преузми

___________________________________________

-Обавештење

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја пројекта на животну средину Преузми

__________________________________________

-Обавештење Миленковић Мирослав,Драгово Преузми

__________________________________________

Списак пореских обвезника којима је достављање

решења извршено на 15. дан од дана предаје пошти

03.09.2015.                                              Преузми

_________________________________________ 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

 процене утицаја пројекта на животну средину

изградња штале за крупну стоку у Ломници

 ____________________________________ 

     ОБАВЕШТЕЊЕ

 о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

 процене утицаја пројекта на животну средину

СТР "ПП" Урсуле

__________________________________

-Закључак Владе РС Преузми


-Уговор о донацији возила Преузми

_____________________________________________

Одржан састанак  Интерресорне комисије

за подршку инклузивном образовању

Општине Рековац Преузми

______________________________________________                

                ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу да није потребна

процена утицаја на животну средину

пројекта за изградњу објекта стаја за

тов пилића

________________________________________

                  ОБАВЕШТЕЊЕ

 о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

 процене утицаја пројекта на животну средину

________________________________________

-Одлука о буџету за 2015 годину

-Одлука о утврђивању стопе пореза

-Одлука о стопама амортизације за непокретности

-Одлука о уређивању зона

-Одлука о утврђивању просечних цена квадратног

  метра непокретности за утврђивање пореза

________________________________________

-Обрасци за програмски буџет можете преузети (овде)

________________________________________

-Uputstvo za pripremu budzeta 2015. Rekovac

-Tabela 4 - Planiranje plata 2015.

-Tabela 5 - Pregled kapitalnih projekata 2015-17.

 ____________________________________________

ОДЛУКЕ 2015  

-О стопама амортизације за непокретности на територији

 општине Рековац   Преузми

-О утврђивању просечних цена квадратног метра

 непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.

 годину на територији општине Рековац   Преузми

 

-О утврђивању стопе пореза на имовину за непокретности на 

 територији општине Рековац    Преузми

-О одређивању зона на територији општине Рековац   Преузми

ОДЛУКЕ 2013

О утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза

 

___________________________________________

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

Одлука о измени члана 38 став 3

 Преузмите документ