величина слова:

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР..2

35260 РЕКОВАЦ

ТЕЛ:035/8411-309,канцеларија бр.13

ВЕБ:www.rekovac.rs

1.КАТА СТОЈКОВИЋ

ДОКУМЕНТА

-ТАБЕЛА ИЗВЕШТАЈА ЈЛС ЗА 2021.ГОДИНУ

-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020.ГОДИНУ

-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА   2019.ГОДИНУ

-План инспекцијског надзора за 2023.годину

-План инспекцијског надзора за 2022.годину

-План инспекцијског надзора за 2021.годину

 -План инспекцијског надзора за 2020.годину

 -Инспекцијски надзор,табела извештаја

-Годишњи извештај о раду за 2018.годину

 -План инспекцијског надзора 2019.

 -План рада за 2018.годину Преузми

-Годишњи извештај о раду за 2017.годину Преузми

-Предлог плана инспекцијског надзора за 2018. Преузми

-План рада за 2017.годину Преузми

-Годишњи извештај о раду 2016. Преузми

-ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Преузми

  КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

-KL_BUK_01 ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

-KL_INT_01 ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА

-KL_INT_02 ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУ

-KL_KAL_01 КАЛКУЛАТОР ЕМИСИЈА И ПОСТРОЈЕЊА

-KL_KOV_01 КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

-KL_NEJ_01 ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

-KL_NEJ_02 ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

-KL_NEJ_03 ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

-KL_NEJ_04 ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

-KL_OTP_01 Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

-KL_OTP_02 С К Л А Д И Ш Т Е Њ Е  О Т П А Д А

-KL_OTP_03 Т Р Е Т М А Н   О Т П А Д А

-KL_OTP_05 ТРЕТМАН  ОТПАДНИХ УЉА  ЗА  ДОБИЈАЊЕ   ПРОИЗВОДА

-KL_OTP_06 О Т П А Д Н А    У Љ А

-KL_OTP_09 O T П А Д Н А   Г У М А

-KL_OTP_10 О Т П А Д Н А   В О З И Л А

-KL_OTP_11 Б А Т Е Р И Ј Е  И  А К У М У Л А Т О Р Е

-KL_OTP_12 О Т П А Д Н А  ЕЕ  О П Р Е М А

-KL_OTP_16 Д  Е П О Н И Ј А

-KL_OTP_17 А М Б А Л А Ж Н И   О Т П А Д

-KL_OTP_19 НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ - СМЕТЛИШТА

-KL_OTP_20 ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА

-KL_OTP_23 А М Б А Л А Ж Н И   О Т П А Д

-KL_OTP-P_02 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

-KL_PRI_01 УПРАВЉАЧИ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

-KL_PRI_02 ОПЕРАТЕРИ  КОЈИ СЕ БАВЕ ПРОМЕТОМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА

-KL_PRI_03 ОТКУПНА МЕСТА  ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА

-KL_PRI_07 КОРИСНИЦИ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

-KL_PRI_08 УЗГАЈИВАЧИ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА

-KL_PRI_10 УПРАВЉАЧИ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

-KL_REG_01 ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

-KL_SEV_08 СКЛАДИШТЕЊЕ  НАФТНИХ  ДЕРИВАТА

-KL_SEV_09З СКЛАДИШТЕЊЕ ТНГ-а

-KL_SEV_12 КОНТРОЛА ДОКУМЕНТА ПОЛИТИКА ПРЕВЕНЦИЈЕ УДЕСА

-KL_SPU_01 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

-KL_TOV_01 ТЕХНОЛОШКЕ И ДРУГЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

-KL_VAZ_01 ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

-KL_VAZ_02 ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА

-KL_VAZ_03 ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА

-KL_ZEM_01 З Е М Љ И Ш Т Е