величина слова:

Одељење за општу управу и заједничке послове:

  • Врши послове који се односе на праћење кадровске документације изабраних, именованих и постављених лица и запослених у управи градске општине и њихових права из радних односа, израду аката и решења из области радно-правних односа за све запослене, евиденцију радних књижица именованих лица и запослених, вођење и израду бирачких спискова, стручно техничке послове за спровођење избора како на републичком, тако и на локалном нивоу и спроводи попис становништва.
  • Врши послове писарнице, пријемне канцеларије, архиве, овере преписа, потписа и рукописа, експедиције и доставе, као и информације.
  • Обавља послове издавања радних књижица грађанима и издавања уверења о животу за кориснике домаћих и иностраних пензија.
  • Врши и све друге послове у складу са законом и подзаконским актима.