величина слова:

У оквиру овог одељења формирани су одсеци за привреду, урбанизам и имовинско – правне послове као и одсек за инспекцијске послове.

Одсек за привреду врши послове Општинске управе који се односе на:

 • припрему нацрт плана развоја и стратешке планове развоја општине и прати њихову реализацију,
 • учествује у изради пројеката којима се постиче економски развој,
 • анализира и прати кретање из области провреде
 • израђује програме, извештаје, анализе и нацрте општих и посебних аката
 • врши послове које се односе на: задовољавање одређених потреба грађана у области предузетништва,пољопривреде, шумарства и довопривреде и другим привредним областима од интереса за Општину;

Одсек за урбанизам и имовинско правне послове обавља следеће послове:

 • Врши послове који се односе на: припреме, доношења, евидентирања и чувања планских докумената и урбанистичких планова;
 • издавање потврде о усклађености урбанистичког пројекта са урбанистичким планом;
 • издавање извода из урбанистичког плана и аката о урбанистичким условима;
 • припрему планова за постављање привремених објеката на јавним површинама.
 • врши послове који се односе на издавање одобрења за градњу, пријаву почетка градње, прибављања потребне сагласности, мишљења и решења у име и за рачун инвеститора о његовом трошку и обезбеђење техничког прегледа и издавање употребне дозволе.
 • издаје решења за раскопавање улица.
 • врши послове државне управе које Република повери Општини.
 • послове управе који се састоје у обављању имовинско-правних послова поверених Законом (утврђивање земљишта под објектом и за редовну употребу објекта, конверзија права коришћења у право својине са накнадом, као и остали послови поверени Законом),
 • израђује нацрте аката из своје надлежности и нацрте аката о располагању имовином града, обавља стамбене послове из надлежности градске управе
 • израђује нацрте решења о утврђивању општег интереса, експропијацији земљишта и зграда, административног преноса земљишта и зграда, установљавање закупа, изузимање из поседа грађевинског земљишта, споразумно одређивање накнаде за пренос права коришћења и обавља и друге имовинско правне послове.

Одсек за инспекцијске послове обавља инспекцијске послове у оквиру делокруга Општинске управе и то:

 • инспекцијски надзор над извршавањем закона и општинских прописа, који се односе на: обављање комуналних делатности, одржавање и чишћење јавних површина, опште уређење општине, услове и начин постављања привремених објеката, пијаце, држање домаћих животиња, радно време, заузимање јавних зелених површина, канализацију, водовод
 • инспекцијски надзор грађевинске инспекције над спровођењем одредаба Закона о планирању и изградњи, врши стручни надзор над изградњом објеката, контролу уздавања грађевинских дозвола, техничке документације, извођења радова и материјала, сагласност грађевинских дозвола , доношење решења за рушење објеката који су изграђени без одобрења за изградњу и налога за обуставу радова, ако се објекат не гради према одобрењу за изградњу, вршење надзора над коришћењем објеката
 • инспекцијаски надзор просветне инспекције над законитошћу рада просветних установа, надзор над законитошћу аката просветних установа када се на основу закона решава о правима, обавезама и правним интересима грађана, управне послове у вези са повереним пословима, утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за рад и обављања делатности
 • инспекцијски надзор над применом Закона и других прописа из области заштите животне средине, предузима мере заштите и унапређења животне средине, доноси акционе и санационе планове за заштиту животне средине, прати и предлаже спровођење мера енергетске ефикасности
 • обавља и друге послове из делокруга рада по налогу начелника одељења и начелника Општинске управе