величина слова:

Основни задатак Одељења за пореске послове је утврђивање, контролисање и наплаћивање изворних јавних прихода прописаних законом па сходно томе Одељење:

  • води првостепени поступак утврђивања прихода
  • врши канцеларијску контролу пореских обвезника
  • врши теренску контролу прихода пореских обвезника
  • врши редовну наплату изворних јавних прихода
  • врши принудну наплату изворних јавних прихода
  • води пореско књиговодство
  • формира и развија информациони систем
  • врши издавање уверења и потврда о ћињеницама о којима води службену евиденцију
  • пружа сртучну пореског саветовања пореским обвезницима из области локалних изворних прихода
  • врши и друге пореске послове у складу са законом