величина слова:

Стручна служба органа општине врши стручне и oрганизационе послове за председника општине и Општинско веће, и то:

  • Обавља припрему, рад и функционисање седница Oпштинског већа и одређених радних тела
  • води записник и израђује изводе из записника са седица Већа и радних тела
  • врши правно – техничку обраду аката усвојених на седницама, чување изворних докумената о раду,
    припема предмете за општинско веће, обрађује и доставља надлежним службама на даљу надлежност
  • обавља послове информисања од јавног значаја
  • обавља и друге полове из делокруга рада по налогу председника Општине, заменика и начелника Општинске управе