величина слова:

Скупштина општине у складу са Законом обавља следеће функције:

 

 1. Доноси Сатут општине и Пословник Скупштине;
 2. Доноси Буџет и завршни рачун Општине;
 3. Утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 4. Доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 5. Доноси урбанистички план Општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 6. Доноси прописе и друге опште акте;
 7. Расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 8. Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом Општине и врши надзор над њиховим радом;
 9. Именује и разрешава Управни и Надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, у складу са законом;
 10. Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скуштине;
 11. Поставља и разрешава секретара Скупштине;
 12. Бира и разрешава председника општине, на предлог председника Скупштине, бира заменика председика општине и чланове Општинског већа;
 13. Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
 14. Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 15. Доноси Акт о јавном задужењу Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 16. Доноси акта о удруживању средстава са другим јединицама локалне самоуправе и субјектима ради остваривања заједничких пројеката;
 17. Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 18. Даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
 19. Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 20. Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 21. Обавља и друге послове утврђење законом и Статутом.