величина слова:

Према Статуту Скупштина оснива најмање 10 сталних и повремених радних тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа које доноси Скупшина општине и обављају дгуге послове из области за коју су образоване.

 

У складу са Пословником Скупштине општине, иста образује следећа радна тела:

 1. Савет за буџет и финансије
  Савет за буџет и финансије разматра предлоге Одлука и других општих аката који се односе на утврђивање и располагање приходима и расходима општине, као и друга питања која се односе на послове финансирања општине.
 2. Савет за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне средине
  Савет за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне средине разматра предлоге одлука и других општих аката из области урбанизма, комуналних делатности, стамбених односа, уређења и коришћења градског грађевинског земљишта и пословног простора, заштите животне средине као и друга питања из ових области.
 3. Савет за пољоприврeду
  Савет за пољопривреду разматра предлоге одлука и других општих аката из области пољопривреде, шумарства и водопривреде, прати и разматра питања из ових области.
 4. Савет за привреду и постицај развоја мале привреде
  Савет за привреду разматра предлоге одлука и других општих аката из области привреде, прати и разматра питања од значаја за све привредне гране.
 5. Савет за друштвене делатности
  Савет за друштвене делатности разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области здравства, образовања, културе, физичке културе, дечије и социјалне заштите и борачко – инвалидске заштите.
 6. Савет за развој и заштиту локалне самоуправе
  Ради оставривања Демократског утицаја грађана на унапређивање локалне самоуправе, Скупштина општине оснива Савет за развој и заштиту локалне самоуправе.
  Чланови Савета бирају се из реда грађана и стручњака у областима од занчаја за локалну самоуправу.
  Савет има право да подноси предлоге Скупштини општине у вези са унапређењем локалне самоуправе и заштитом Уставом и Законом утврђених права и дужности јединица локалне самоуправе.
  Органи Скупштине општине, општинска управа, јавне службе и установе у јединицама локалне самоуправе, дужни су да се изјасне о предлозима Савета.
 7. Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине
  Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине разматра предлоге Статута, Пословника и других општих аката и подноси их Општинском већу и Скупштини на одлучивање.
 8. Комисија за кадровска и административна питања
  Комисија за кадровска и администартивна питања утврђује предлоге за избор и именовање лица у органима и на функцијама из надлежности Скупштине општине, доноси појединачне акте по питањима накнаде трошкова, зарадама, накнадама и другим примањима одборника, изабраних, именованих и постављених лица у органима Скупштине.
 9. Мандатно – имунитетска комисија
  Мандатно – имунитетска комисија разматра уверења о избору одборника и извештај општинске Изборне комисије о резултатима поновних и допунских избора и подноси Скупштини извештај са предлогом за верификацију мандата и разлоге престанка мандата појединих одборника, о чему подноси извештај Скупштини са предлогом за расписивање допунских избора и друга питања у вези са мандатно – имунитетским правима одборника.
 10. Комисија за представке и жалбе
  Комисија за представке и жалбе разматра представке и жалбе које су упућене Скупштини и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоца.
 11. Комисија за друштвена признања
  Комисија за доделу награда и признања разматра и утврђује предлоге за доделу награда и признања које додељује Скупштина општине у складу са посебном одлуком.
 12. Комисија за рад са Месним заједницама
  Комисија за рад са Месним заједницама разматра питања од значаја за функционисање Месних заједница, разматра и утврђује предлоге одлука о Месним заједницама и координира и организује сарадњу са органима Скупштине општине Рековац.
 13. Штаб за елементарне непогоде
  Штаб за елементарне непогоде констатује и процењује штете настале од елементарних непогода (град, пожари, поплаве, олуја, снежне мећаве, суше и др.) утврђује предлог мера за санацију штета и редовно извештава Скупштину о својим активностима.
 14. Штаб за енергетику
  Штаб за енергетику прати стање у области набавке и потрошње енергената, предлаже Скупштини мере за уредно снабдевање општине енергентима, разматра акта која Скупштина доноси из ове области и друга питања везана за проблематику снабдевања општине Рековац са енергентима.
 15. Комисија за здравствена и социјална питања
  Комисија за здравствена и социјална питања разматра питања важна за здравствену и социјалну заштиту грађана, питања рада здравствених и социјалних установа, разматра акта Скупштине везана за наведену проблематику и друга питања из ових области.
 16. Комисија за решавање питања младих на селу
  Комисија за решавање питања младих на селу разматра могућност запошљавања и останка младих у селима, разматра питања организације спортских и културних активности младих и разматра предлоге аката који се односе на ова питања.
 17. Савет за безбедност саобраћаја и веза
  Савет за безбедност саобраћаја и веза ради на остваривању и координацији и сарадњи на развоју саобраћајног превентивног рада у области безбедности саобраћаја, на унапређењу саобраћајног васпитања, на остваривању сарадње и координације рада свих органа и организација које превентивно делују у саобраћају на путевима, даје мишљење и предлоге мера за техничко уређење саобраћаја и побољшање безбедности свих учесника у саобраћају и прати стање у области телекомуникација и предлаже мере за њихово унапређење.