величина слова:

ОСНОВНА ШКОЛА ''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' У РЕКОВЦУ

www.os-svetozarmarkovic-rekovac.edu.rs
Директор Биљана Матић
Школски одбор (9 чланова):
1. Славомир Анђелковић - председник,
2. Зоран Томовић,
3. Милан Јовановић,
4. Драган Радојевић,
5. Катарина Савић,
6. Зорица Филиповић,
7. Весна Јовановић,
8. Соња Пауновић,
9. Сузана Живановић.

Основна школа Светозар Марковић у Рековцу обухвата две осмогодишње и 9 четворогодишњих школа. Осмогодишње школе се налазе у Рековцу и селу Лоћики, а четвороразредне у селима Беочић, Вукмановац, Кавадар, Урсуле, Цикот, Ратковић, Комаране, Мотрић, Сиљевица и Велика Крушевица. Школа броји укупно 400 ученика.

 

 

Назив школе

Локација

Број наставника

Број ученика

Број ученика по разредима

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ОШ Светозар Марковић

Рековац

24

248

15

22

20

19

38

32

54

48

Лоћика

6

68

5

3

6

4

12

10

9

19

Беочић

2

13

2

2

5

4

       

Вукмановац

1

6

-

-

3

3

       

Кавадар

2

25

5

7

5

8

       

Урсуле

1

13

6

-

3

4

       

Цикот

1

4

2

-

1

1

       

Ратковић

1

6

2

2

2

-

       

Комаране

1

1

-

-

1

-

       

Мотрић

1

5

-

-

2

3

       

Велика Крушевица

1

11

2

6

1

2

       

Извор: Локална самоуправа


У настави је ангажован 41 запослени. Поред наставника, директора и помоћника директора, (подаци из 2003. године) у овој установи су радиле 3 особе у администрацији, 1 библиотекар, 1 педагог, 2 куварице, 1 сервирка, 17 помоћних радника и 1 ложач.
Квалификациона структура наставног особља обезбеђује задовољавајући квалитет наставе у матичној школи и у подручним одељењима.

Структура наставног особља према стручној спреми

Ред. број

Звање

Број

1

Професор

20

2

Наставници са ВПШ

10

3

Наставници разредне наставе

8

4

Учитељи

3

Свега

41

Извор: Локална самоуправа

Наставна средства којима располаже школа

Наставно средство

Ком.

Рачунар

32

Графоскоп

7

ТВ црно-бели

-

ТВ у боји

10

Дијапројектор

-

Радио апарат

-

Магнетофон

-

Епископ

2

Касетофон

7

Видеорекордер

8

Видеопројектор

1

Извор: Локална самоуправа

Школа располаже медијатеком која је опремљена са 15 рачунара, једним телевизором, мини-линијом, видео-бимом. Намештај у медијатеци је нов и адекватан за потребе одржавања наставе. Школа такође поседује специјализовану учионицу за наставу из техничког образовања, кабинет за наставу из биологије (са моделима и сликама), кабинет за хемију и физику (могуће извођење практичне наставе) и библиотеку са 8.000 наслова за потребе ученика и наставника. За потребе фискултурне наставе се тренутно користи једна учионица, док је спортска хала, смештена у дворишту школе, у изградњи. Због дотрајалости у свим школама је потребно заменити столарију и санирати мокре чворове.